• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
    KRS 0000114636

Misja:
Misją Towarzystwa jest dążenie do równości w zdrowiu poprzez rozwiązywanie socjoekonomicznych problemów społecznych w środowiskach lokalnych oraz budowanie lokalnych sojuszy na rzecz poprawy jakości życia najuboższych i zagrożonych izolacją społeczną.

Prowadzone działania:
Ochrona zdrowia. Wszechstronna działalność w kierunku rozwoju promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych. Jednoczenie doświadczeń i umiejętności osób zajmujących się działalnością oświatowo-zdrowotną oraz wyrażających chęć współpracy z Towarzystwem. Nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia, zakładami oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami (także międzynarodowymi), których zadania są zbieżne z celami Towarzystwa. Wypracowywanie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie wychowania seksualnego i przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.