• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
    KRS 0000115468

Misja:
1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego.
2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie.
3. Propagowanie etycznych metod badań faunistycznych.
4. Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych, szczególnie regionu Pomorza Zachodniego.
5. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy społeczeństwami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.
6. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
7. Propagowanie i organizowanie działalności - w tym edukacji, której następstwem może być poprawa stanu środowiska.

Prowadzone działania:
- Ochrona przyrody Bagien Krępskich - terenu dzierżawionego przez ZTO.
- Zbieranie danych do Kartoteki Ptaków Pomorza Zachodniego. Możliwe jest rozszerzenie zakresu zbieranych danych o pozostałe grupy zwierząt.
- Występowanie w sprawach budzących kontrowersje - inwestycje, łamanie przepisów prawa ochrony środowiska.
- Liczenia gęsi, inwentaryzacja i kontrola noclegowisk gęsi na Pomorzu Zachodnim.
- Organizowanie zebrań, obozów badawczych, wydawanie publikacji propagujących tematy związanych z przyrodą Pomorza Zachodniego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.