• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
    KRS 0000115547

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest organizacją zrzeszającą miłośników gór.

Celem PTT jest:
1. wychowywanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór,
2. wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, ich mieszkańcami i turystami,
3. ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu w szczególności ziem górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców,
4. inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych i kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w górach,
5. sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich,
6. upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr,
7. tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, jako formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.