• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolskie Stowarzyszenie Probacja
    KRS 0000115574

Stowarzyszenie powstało aby dbać o dobro człowieka i społeczeństwa.

Cele działania Stowarzyszenia obejmują:
1) ograniczanie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających Zakłady Karne,
2) prawidłową organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
3) pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności,
4) organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmatyzowanych.

Prowadzone działania:

Otwarte Drzwi - readaptacja społeczna
Projekt jest realizowany we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Łyszkowicach oraz Zakładem Karnym Kraków Nowa Huta. Stanowi nowatorską formę kształtowania procesu readaptacji społecznej poprzez wzbudzenie w skazanych potrzeby niesienia pomocy ludziom słabszym, dotkniętym przez los i niepełnosprawnym. Skazani objęci tym programem mają szansę na przezwyciężanie skutków przestępstwa i naprawienie wyrządzonych szkód społecznych. Kontakt z pensjonariuszami Domu Pomocy pozwala na wzbudzanie u skazanych pozytywnej motywacji życiowej, a wykonywana na rzecz Domu praca skutkuje rozwojem i zdobywaniem nowych umiejętności.
Skazani z Zakładu Karnego Kraków-Nowa Huta pracowali na terenie DPS nieodpłatnie, w wymiarze 35 godzin tygodniowo. Z ramienia DPS wszyscy pracownicy, którzy byli odpowiedzialni za grupę osób skazanych oraz za realizację i koordynację ich działań również wykonywali swoją pracę bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Do obowiązków osób skazanych należało, wspólnie z pracownikami DPS, pełnienie funkcji opiekuńczych nad mieszkańcami Domu oraz prace remontowo-budowlane, prace porządkowe, ogrodnicze i hodowlane. Ponadto osoby skazane uczestniczyły w imprezach integracyjnych (kulturalnych i sportowych) oraz wspólnych posiłkach z mieszkańcami DPS. Projekt kontynuowany.

Polityka karna wobec osób używających narkotyki: oferta szkoleniowa kierowana do sędziów i prokuratorów mającą na celu kształtowanie praktyki karnej polegającej na włączaniu oferty lecznictwa do procesu karnego, w stosunku do osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Głównym celem zrealizowanego programu było doprowadzenie do zmian w zakresie stosowania prawa karnego, w szczególności wynikającego z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - głównie wobec osób używających narkotyków. Cel ten miał być osiągnięty w drodze podniesienia wiedzy uczestników projektu na temat używania nielegalnych środków odurzających oraz uświadomienie alternatyw do uznawanej przez większość osób polityki stosowania prawa karnego wobec przyjmujących narkotyki. Beneficjentami bezpośrednimi projektu byli przede wszystkim sędziowie, kuratorzy, prokuratorzy, asesorzy, przedstawiciele policji, aplikanci (sądowi, prokuratorscy) oraz studenci prawa.

Małopolskie Centrum Integracji "Pro Domo"
Projekt jest w trakcie realizacji; Centrum stanowi dom przejściowy, dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, wobec których orzeczono dozór kuratora. Centrum oferuje do 14 miejsc rotacyjnych umożliwiający pobyt stacjonarny dla mężczyzn, na okres od 3 do 6 miesięcy. Skazani mają możliwość podjęcia zatrudnienia, uczestniczenia w terapii (uzależnienia, stosowanie przemocy i inne). Obecnie Centrum ma siedmiu domowników - do tej pory z oferty hostelu skorzystało 14 osób. W ramach Centrum uruchomiono ogólnodostępny Punkt Konsultacyjny dla osób które weszły w konflikt z prawem i ich rodzin. Konsultacje dotyczą możliwości objęcia terapią, pracą socjalną, aktywizacji zawodowej, rozwiązywania problemów prawnych itp. Z pomocy punktu korzysta dziewięciu klientów. Celem planowanych działań promocyjnych jest m.in. wypromowanie Punktu, dotarcie do beneficjentów ostatecznych. Osoby będące pod dozorem można kierować do Centrum Integracji kontaktując się bezpośrednio z kierownikiem placówki, w celu ustalenia terminu i warunków przyjęcia.

Tworzenie lokalnych koalicji pomocy postpenitencjarnej
Projekt został zrealizowany przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej. Zorganizowane warsztaty miały na celu stworzenie podstaw do konsolidacji i usprawnienia działań międzyresortowych w zakresie procesu społecznej readaptacji osób skazanych. W ramach podjętych warsztatów wypracowano porozumienie pomiędzy trzema resortami: sadu, więziennictwa i pomocy społecznej, tak aby wszelakie działania podejmowane w odniesieniu do osób karanych sądownie i ich rodzin miały charakter działań planowanych i realizowały wspólne założenie readaptacji społecznej. Osoby biorące udział w projekcie pracując z tymi samymi beneficjentami przygotowały się w ramach szkoleń, do opracowywania wspólnej strategii działania. Projekt wzbudził szerokie zainteresowanie instytucji polityki społecznej i w 2005r. jest nadal kontynuowany. Dzięki jego realizacji wypracowano warunki współpracy ponadresortowej,czego nie udało się osiągnąć w ramach strategii działań na szczeblu rządowym. W listopadzie b.r. będą zorganizowane kolejne warsztaty, które będą miały na celu przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań z zakresu polityki społecznej i opracowanie strategii na kolejny rok.

Urząd Pracy
Współpraca merytoryczna przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej na rzecz aktywizacji zawodowej osób karanych opuszczających zakłady karne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.