• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
    KRS 0000115603

Misja:
Doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami nie zaś tylko z teorią. Program polega na tym, że studenci ostatnich lat studiów pod kierunkiem pracowników naukowych i prawników praktyków udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.
Niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób kształtuje się u studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego jako służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu u przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie ubóstwa i naruszania praw człowieka.
Program ten jest ważnym krokiem ku zmianie kształtu edukacji prawniczej. Poradnia, działając jako jednostka uniwersytecka, ma za zadanie szersze wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobywanej w ramach tradycyjnego programu studiów prawniczych i połączenie jej z zagadnieniami praktyki prawa. Stanowi ona krok w kierunku wprowadzenia na uniwersytet praktycznej nauki prawa, co w konsekwencji doprowadzi do lepszego przygotowania absolwentów prawa do ich przyszłej pracy zawodowej.

Prowadzone działania:
Jak dotychczas w programie uczestniczyło w Polsce już kilka tysięcy studentów. Poradnie rozpatrują około 10 tysięcy spraw rocznie. W ramach pracy w Poradni studenci udzielają porad - pisząc opinie, przygotowując pisma procesowe, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi oraz podejmując interwencje. Obecnie pod opieką koordynatorów prowadzone są zespoły między innymi w następujących obszarach prawa: sekcje cywilne, sekcje administracyjne, sekcje prawa pracy, sekcje prawa karnego, sekcja praw uchodźców, sekcje praw kobiet, sekcje zajmujące się pomocą prawną dla osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności. Klienci kierowani są do Poradni między innymi poprzez: Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundację Helsińską, Caritas, Monar, kancelarie parafialne, biura poselskie, Centrum Praw Kobiet, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Biura Porad Obywatelskich, La Stradę, Fundację Jolanty Kwaśniewskiej, Ośrodek Informacji o Organizacjach Kobiecych - Ośka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.