• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie
    KRS 0000116323

Misja
Krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowania ich dorobku.
Podnoszenie kwalifikacji ekonomicznych.
Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w sposób przyjazny środowisku.
Upowszechnienie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie.
Obrona interesów ekonomistów.
Integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą.

Prowadzone działania
Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie realizuje swoje cele przez działalność:
- oświatową:
Wyższa szkoła Zawodowa "Oeconomicus" PTE W Szczecinie
prowadzenie biblioteki
- szkoleniową:
organizowanie kursów, zjazdów, kongresów, konferencji, odczytów, wykładów,
organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów wszkół średnich oraz Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów,
-gospodarczą:
opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych.
Działalność wydawnicza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.