• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Regionu Cigacic
    KRS 0000116341

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie historii regionu, ochrona dziedzictwa kulturowego, podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu rozwój i kształtowanie regionu oraz wspieranie jego mieszkańców w szeroko rozumianym rozwoju.

1. Integracja mieszkańców Cigacic, Górek Małych, Górzykowa, Leśnej Góry i Nowego Świata,
2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji w regionie,
3. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz propagowanie zachowań proekologicznych,
4. Przywracanie i rozwój walorów turystycznych regionu,
5. Upowszechnianie historii regionu i dziedzictwa kulturowego,
6. Wspieranie środowisk zainteresowanych wszechstronnym rozwojem regionu,
7. Inspirowanie działań na rzecz niepełnosprawnych i zwalczania patologii społecznych,
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnienie z pracy,
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, eksperckiej i doradczej,
10. Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań, seminariów i wystaw,
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
12. Promocja przedsiębiorczość i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych,
13. Promocja zdrowia
14. Wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji,
15. Rozwój świadomości obywatelskiej,
16. Współpraca z organami władzy samorządowej
17. Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia w zakresie realizowanych celów.

Prowadzone działania:
Integracja mieszkańców regionu.
Ochrona środowiska i propagowanie zachowań proekologicznych.
Rozwój walorów turystycznych.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Działanie na rzecz integracji europejskiej.
Rozwój świadomości obywatelskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.