• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
    KRS 0000116594

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jesteśmy organizacją typu think-and-do-tank, będącą rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.
Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Działamy od roku 2000, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Główne obszary działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
- Promujemy odpowiedzialny biznes
- Wspieramy firmy we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu
- Wspólnie działamy z biznesem na rzecz społeczeństwa
- Analizujemy i rozwijamy odpowiedzialny biznes.

Do najważniejszych realizowanych przez nas inicjatyw należą:
- Program Partnerstwa - kompleksowy program współpracy FOB z firmami - liderami odpowiedzialnego biznesu
- Karta Różnorodności www.kartaroznorodnosci.pl
- doroczna publikacja "Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"
- Targi CSR www.targicsr.pl
- Konkurs Raporty Społeczne www.raportyspoleczne.pl
- Pióro odpowiedzialności - Konkurs dla dziennikarzy
- Projekt RespEn www.responsiblesme.eu/pl
- Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie
- CSR 2.0
- Wizja 2050
- Ranking Odpowiedzialnych Firm.

Ważnym elementem naszej aktywności są publikacje i badania (m.in. cykl publikacji "Wspólna odpowiedzialność" , "15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu" część 1 i 2, "Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli", "Zarządzanie różnorodnością w Polsce" i inne. Badania: Menedżerowie 500/Lider CSR, Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów, "Odpowiedzialny łańcuch dostaw" i inne.)

Zapraszamy do odwiedzenia nas na:
www.odpowiedzialnybiznes.pl
www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.