• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000116751

Misja
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego i promocją zdrowia
- działalność edukacyjna - szkolenie opiekunów
- leczenie, pielęgnacja i pomoc chorym na zaburzenia pamięci
- działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności chorych i niepełnosprawnych
- prowadzenie rozbudowy Zakładu o zaplecze rehabilitacyjne
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Prowadzone działania
Program PARTNER Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Program realizowany jest od 2004 do 2005 i nadal będzie kontynuowany. Odbiorcą są opiekunowie chorych na zaburzenia pamięci. Jest to program edukacyjny, który polega na kształtowaniu umiejętności opieki nad chorym. Program obejmuje opiekunów z Miasta i Gminy Koprzywnica oraz woj. świętokrzyskiego.
Od 2005 roku program PARTNER obejmować będzie także porady psychologa oraz organizowanie grupowych zajęć dla chorych z zaburzeniami pamięci.
Stowarzyszenie opracowało także Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Zaburzeń Pamięci. Program zastał przesłany do Ministerstwa Zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.