• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Integracji "Nowa Szansa"
    KRS 0000116936

1. Stowarzyszenie prowadzi w szerokim zakresie działalność charytatywną na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, ubogich, wychodzących z uzależnienia, długotrwale bezrobotnych), wyrównywania szans dzieci i młodzieży, a także wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
2. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących,
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej,
- prowadzenie klubu dla osób niesłyszących i domu dziennego pobytu dla seniorów,
-organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym;
- prowadzenie działalności kursowo-szkoleniowej
- inicjowanie oraz organizowanie akcji społecznych promujących cele stowarzyszenia;

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.