• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr"
    KRS 0000117319

Celem Towarzystwa jest:
1. dbałość o środowisko naturalne,
2. pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno - kulturalnego, artystycznego i sportowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
3. popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju twórczości artystycznej,
4. kultywowanie tradycji historycznych rejonu oraz ochrona i zagospodarowanie jego zabytków,
5. popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w rolnictwie,
6. rozwój oświaty,
7. rozwój turystyki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, plenerów, koncertów, konkursów itp.
2. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa.
3. skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych.
4. organizowanie konferencji, spotkań poświęconych problematyce kultury, oświaty, twórczości artystycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, ochrony zabytków oraz przyrody,
5. gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody,
6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
7. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych
8. prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną
9. realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Towarzystwa.

Prowadzone działania
-Współpraca międzynarodowa i międzyetniczna (kulturalna, edukacyjna) z krajami Wschodu i Zachodu
-nagrodzony wielokrotnie program stypendialny Mecenat
-rekonstrukcja "Granicy w Borzykowie" służącej spotkaniom pod hasłem: "Tam gdzie jest granica, Tam jest również droga" (konferencje, wydawnictwa, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz promocja lokalnej społeczności)
-budowanie tożsamości lokalnej poprzez wspólne z naukowcami, o różnych specjalnościach, prace badawcze i wydawnicze nt kultury pogranicza oraz osadnictwa olęderskiego w Puszczy Pyzdrskiej
-inicjatywy na rzecz dialogu społecznego między Polakami.
Od roku 2009 rozpoczynamy dialog, korzystając z mozliwości IT, dotyczący wpływu braku wymiany elit w samorządach lokalnych na poziom zycia mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.