• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Morska i Rzeczna
    KRS 0000117542

Celem Ligi jest:
1. kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego,
2. kształtowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska, formowanie wzorów pożądanych osobowości jako jedno z zadań edukacji morskiej,
3. działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej,
4. propagowanie tradycji polskiej marynarki wojennej i handlowej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wód polskich,
5. współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska morskiego i wodnego,
6. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamieszkałych za granicą i Polonii z Rzeczypospolitą Polską zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, turystyka i sport, upowszechnianie w środowiskach polskich poza granicami kraju i polonijnych wiedzy o Polsce i jej dokonaniach w gospodarce morskiej, turystyce i sportach wodnych.
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawiania sportów, oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
9. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. podejmowanie działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
13. promowanie działalności społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy Polski w oparciu o walory morza oraz rzek i jezior.

Prowadzone działania:
"Pierścień Hallera"
Zlot Jungów
Olimpiada Nautologiczna
Flis Odrzański
Flis Wiślany
Operacja Żagiel
Rejsy szkoleniowe dla młodzieży z województw oddalonych od morza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.