• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
    KRS 0000119705

Celem Fundacji jest zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą. Za pokrzywdzone uważa się osoby, które stały się bezpośrednimi ofiarami przestępstw, a gdy w wyniku przestępstwa nastąpiła śmierć tych osób i ich osoby najbliższe, które pozostawały na utrzymaniu zmarłych. Według statutu pomoc polegać może na: częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków związanych z leczeniem, częściowym lub całkowitym zwrocie kosztów pogrzebu ofiary przestępstwa, przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Prowadzone działania
Pomoc w postaci pieniężnej udzielana jest tylko osobom poszkodowanym w wyniku popełnionego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Warunkiem przyznania pomocy jest brak możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy czynu. Do rozpatrzenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty: wyrok sądu lub postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia sprawy oraz zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach pieniężnych, odcinek renty lub emerytury. Fundacja nie udziela porad prawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.