• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Unia Onkologii
    KRS 0000119810

Misja
Głównym celem Polskiej Unii Onkologii jest prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która weszła w życie w dn. 1 lipca 2005 r. dzięki pięcioletnim staraniom PUO.

Kolejne cele Unii to:

Dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory powszechnej dostępności do świadczeń medycznych na poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe a także zgodnie z założeniami Paryskiej Karty Walki z Rakiem (uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu; 3 - 4 luty 2000 r.).
Promowanie i wdrażanie standardów, profilaktyki i opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych.
Dążenie do zniesienia limitów świadczeń zapewnianych przez referencyjne, wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.
Dążenie do ujednolicenia programów nauczania onkologii we wszystkich akademiach medycznych oraz we wszystkich zawodach medycznych związanych z opieką nad chorymi na nowotwory złośliwe.
Realizacji celów Unii służyć będą w szczególności:

1. organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podniesienia stanu zdrowotności i wiedzy społeczeństwa o metodach zwalczania raka oraz do minimalizacji negatywnych społecznie skutków tej choroby. Działalność ta prowadzona jest zgodnie ze współczesna wiedzą medyczną.
2. reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z rakiem.
3. współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi, o zbieżnych celach działania.
4. prowadzenie działalności poprzez realizację programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej.
5. prowadzenie działalności szkoleniowej: kursów, sympozjów, seminariów, konferencji naukowych dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny i wszystkich innych grup zawodowych biorących udział w szeroko pojętej opiece onkologicznej.
6. zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej społeczeństwa i potrzeb w tym zakresie.
7. inicjowanie i finansowanie wybranych kierunków badań naukowych, związanych z realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
8. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych.
9. gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Unii.
10. informowanie społeczeństwa o pracach Unii.

Prowadzone działania
Szkolenia lekarzy rodzinnych na terenie całego kraju z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. Udział w naszych szkoleniach wzieło do tej pory około 6000 lekarzy. Cykl organizowany przez Polską Unię Onkologii oraz Kolegium Lekarza Rodzinnego

-BEZPŁATNA INFOLINIA ONKOLOGICZNA Polskiej Unii Onkologii. Pod numer 0-800 49 34 94 dzwonić można od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00- 22:00. Z infolinii mogą korzystać pacjenci walczący z rakiem, ich rodziny oraz osoby, które podejrzewają u siebie chorobę, jednak nie wiedzą gdzie szukać informacji lub boją się zgłosić po poradę lekarską.

-Akademia Dobrych Praktyk - warsztaty edukacyjne organizowane przez Polską Unię Onkologii we współpracy z firmą Roche Polska pt. "Fundraising, czyli sztuka pozyskiwania funduszy przez organizacje non-profit". Warsztaty zostały zorganizowane w ramach inicjatywy edukacyjnej Polskiej Unii Onkologii pod nazwą Akademia Dobrych Praktyk, skierowanej do organizacji zajmujących się pacjentami onkologicznymi z całej Polski.

-Szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii
w dniach od 6- 8 kwietnia odbyły się pierwsze warsztaty w ramach "Szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii". Realizacja projektu stała się możliwa dzięki wsparciu i dotacji Fundacji PZU.

- Śniadania Prasowe - Cykl edukacyjnych śniadań prasowych, poświęconych tematyce onkologicznej i problemom pacjentów. Idea regularnych spotkań z dziennikarzami zrodziła się z potrzeby edukacji onkologicznej i podnoszenia świadomości Polaków dotyczącej chorób nowotworowych. Celem spotkań prasowych jest także przełamywanie społecznego tabu, lęku przed chorobą nowotworową i wiedzą na jej temat

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.