• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
    KRS 0000120069

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia:

Celami Klubu Gaja są:
a)zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b)działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c)ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d)promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e)rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f)działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g)działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i)udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j)upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k)promocja i organizacja wolontariatu.


Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:
a)prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b)organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c)interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d)prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e)prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f)udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g)działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h)prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i)prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j)działalność wydawniczą;
k)organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l)promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m)wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n)współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o)inne działania proekologiczne;
p)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q)redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.