• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zakłady Kórnickie
    KRS 0000120123

Celami Fundacji powołanej na mocy ustawy z 1925r. było:
1. Utrzymanie i rozwój Szkoły Domowej Pracy Kobiet, założonej w Kórniku 24 VI 1882r. wygnanej przez rząd pruski i przeniesionej do Lubowli na Spiżu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego na Bystre, wreszcie do Kuźnic 11 VI 1891r. na zasadach, na których powstała i od przeszło czterdziestu lat rozwijała się mimo prześladowań i wydaleń.
2. Popieranie wychowania młodzieży męskiej w duchu polskim i katolickim.
3. Pomoc do nauk wyższych dla wyjątkowo zdolnych, zwrotna gdy zarabiać będą.
4. Utrzymanie Zamku w Kórniku, ku pamięci tego, co Polska przecierpiała jak się jej synowie Ojczyźnie zasłużyli dla przechowywania i uczczenia pamięci najszlachetniejszych wśród obcych, którzy wobec Polski zasługi położyli, jej się w czasach prześladowań i najsroższych ucisków przyjaciółmi okazali.
5. Utrzymanie Biblioteki Kórnickiej, piecza nad jej wydawnictwami.
6. Założenie i utrzymanie Zakładu badań, tak na stokach gór, jak i na równinach, wszystkiego co wchodzi w zakres hodowli, życia, ochrony i należytego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych ogrodowych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, liści i soków. Piecza nad ogrodami Kórnickimi.
7. Krzewienie w majątkach Zakładów Kórnickich wśród ludności wiedzy zawodowej rolniczej i zasad spółdzielczości w duchu katolickim i narodowym.
8. Uprzemysłowienie i podnoszenie wartości majątku Zakładów Kórnickich przeprowadzenie melioracji, na co Kuratorium i Zarząd będą mieli wzgląd szczególny.

Współczesność:
Restytucja Fundacji nastąpiła na mocy Ustawy z dnia 18. września 2001 r o Fundacji Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr 130, poz. 1451). Zakłady Kórnickie działają pod patronatem honorowym Prezydenta RP i Prymasa Polski. Świadczy to o chęci odniesienia się ustawodawcy do wartości historycznych, podobnie jak to uczynił Sejm II Rzeczypospolitej przed 75 laty.

Celami Zakładów jest:
1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnienie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych
2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo - badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
3. Propagowanie idei pracy organicznej.
4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii, Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

Realizowane zadania wynikające ze statutu Fundacji:

- Młodzież: finansowe wspieranie uczniowskich klubów sportowych, związków sportowych, ZHP. Wsparcie finansowe szkół i organizacji zajmujących się wypoczynkiem dzieci z rodzin wiejskich - głównie z dawnych ośrodków PGR, dofinansowanie zajęć pozaszkolnych, których celem jest niwelowanie różnic w rozwoju psychofizycznym dzieci wiejskich
- Kultura: Fundacja wspiera działalność popularyzującą kulturę, realizując m.in. trzyletni cykl wykładów i warsztatów w programie "Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie" odbywający się w Zamku w Kórniku przy współpracy Biblioteki Kórnickiej PAN, połączony z letnimi koncertami z cyklu "Muzyka z Kórnika" odbywającymi się w Arboretum Kórnickim.W pierwszym roku realizacji w koncertach i zajęciach uczestniczyło łącznie 9150 osób. Ponadto Fundacja kontynuowała swój wkład finansowy w szerokim spektrum przedsięwzięć kulturalnych w regionie, w tym w wydaniu książki dokumentującej życie i pracę bezpośrednio związanej z powstaniem Fundacji Zakłady Kórnickie - Jadwigi Zamoyskiej.
- Nauka: Fundacja realizowała zapisane w ustawie restytucyjnej cele statutowe wspierania instytucji naukowych w tym głównie Biblioteki Kórnickiej PAN, oraz Instytutu Dendrologii PAN. Dotyczyło to współfinansowania organizowanych przez Bibliotekę Kórnicką wspólnie z Fundacją "Czwartków literackich" prowadzonych w Pałacu Dziatyńskich w Poznaniu, oraz pomocy finansowej przy realizacji programów biblioteczno - naukowych realizowanych przez Bibliotekę. Wsparcie finansowe dla Instytutu Dendrologii obejmowało udział finansowy Fundacji w przygotowaniu programów edukacyjnych organizowanych w Parku Dendrologicznym oraz działalności naukowej instytutu
- Pomoc społeczna: w ramach realizacji zadań statutowych Fundacja wspierała finansowo między innymi Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kórniku i Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Klaudynka, a także inne organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dzieciom, osobom starszym. Ważną rolę w tej dziedzinie spełnia grupa wolontariuszy działająca przy Fundacji korzystająca również z naszego wsparcia finansowego.
- Pomoc stypendialna: w oparciu o decyzję Zarządu w sprawie kontynuowania akcji stypendialnej na zasadach opisanych w przyjęty regulaminie, Fundacja przyznała 9 stypendiów dla klas licealnych wypłacanych przez 10 miesięcy w kwocie 250 zł miesięcznie.
- Działalność wydawnicza: Fundacja uczestniczyła finansowo w wydaniu następujących pozycji:
o "Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) Życie i dzieło" wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie obszernej monografii opisującej życie i dzieło Jadwigi Zamoyskiej.
o "Ginące rzemiosło. Śladami Poznańskich introligatorów." wydanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół książki.
o książki poświęconej historii studenckiego klubu "Od nowa" wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.
o "Dwa życia jak dwa psalmy" przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i
Łącznie pomocą finansową objęto 1577 osób oraz 354 organizacji społecznych i związków

Ponieważ Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego 26.X.2005r. to podstawowe zamierzenia wynikające z tych uprawnień realizowane są od 2006r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.