• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
    KRS 0000120807

Misja:
Celem Fundacji Banku Zachodniego WBK jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych, a także zagrożonych patologią, znajdującym się pod opieką placówek opiekuńczych i wychowawczych. Działania Fundacji mają nie tylko pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci najuboższych, ale również w wyrównywaniu szans ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego.

Prowadzone działania:
Fundacja BZ WBK zajmuje się wspieraniem instytucji, stowarzyszeń, związków i innych organizacji, których działania są ukierunkowane na pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, bezrobotnych, patologicznych. Wsparcie to przejawia się w:
- dotacjach celowych (wnioski są przyjmowane na formularzach dotacji, które można pobrać w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie całej Polski lub w internecie na stronie www.bzwbk.pl/bdu);
- dotacjach rzeczowych (przekazywanie sprzętu komputerowego wycofywanego z użytku w banku)
- organizacji jednorazowych lub cyklicznych akcji dla dzieci najuboższych np. z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, Gwiazdki itp.;
- prowadzeniu Programu Stypendialnego wspierającego rozwój młodych talentów;
- prowadzeniu programu Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów, skierowanego do świetlic środowiskowych i zapewniającego naukę języka angielskiego w trakcie roku szkolnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.