• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie
    KRS 0000121513

Misja
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi stowarzyszeniami,instytucjami i organizacjami oraz Państwową Strażą Pożarną.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska,oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych, oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostki.
7. Działania na rzecz ochrony środowiska.
8. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie działania OSP.

Prowadzone działania
1. Organizowanie zespołów do uczestniczenia w przeglądach przeprowadzanych przez gminę w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zasadach doradztwa.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, oraz innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych,imprez propagujących kulturę fizyczną i problematykę przeciwpożarową oraz festynów i innych imprez mających charakter masowy.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu jednostki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.