• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli
    KRS 0000121568

Zadania Stowarzyszenia:
- Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wspierania powiatowych i gminnych ODN,
- Doradztwo i pomoc prawna w zakresie funkcjonowania samorządowych ODN i innych placówek działających na rzecz oświaty,
- Integracja pracowników ODN
- Organizowanie i prowadzenie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz przedszkoli, szkół placówek oświatowych, instytucji działających na rzecz oświaty,
- Organizacja i prowadzenie poradnictwa zawodowego, warsztatów, szkoleń, kursów, wystaw, odczytów, dyskusji,
- Prowadzenie działalności wydawniczej,
- Zbieranie informacji i wymiana doświadczeń w dziedzinie dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.