• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
    KRS 0000121762

Misja
Celem jest poprawa jakości życia osób starszych, stwarzanie warunków do dobrego starzenia się. Słuchaczami są ludzie, którzy najczęściej przestali być aktywni zawodowo. Pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań oraz umiejętności, na które przez wiele lat brakowało czasu. Słuchacze GUTW to najczęściej osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jednak dziś bardzo zubożeni. Są to ludzie, którzy swojemu miastu i regionowi oddali najbardziej twórcze lata swego życia.

Prowadzone działania
Uniwersytet nasz jest placówką popularyzującą i wspierającą wartościowy sposób życia wśród ludzi w wieku późnej dorosłości. Swoją działalnością GUTW stwarza warunki do:
- rozwoju intelektualnego (poznawania i twórczej samorealizacji);
- realizacji procesów integracyjnych ludzi starszych, a tym samym zabezpiecza im psychiczny kontakt z DRUGIM CZŁOWIEKIEM;
- koordynacji działań zdrowotno-rehabilitacyjnych;
- kontaktu ze słuchaczami innych UTW, seniorami rejonów przygranicznych poprzez wspólne spotkania, rozmowy, koncerty, wystawy prac plastycznych itp.
Nasi słuchacze pozostają aktywnymi członkami społeczeństwa, działającymi na polu kultury i edukacji, wciąż wpływającymi na kształt otaczającej rzeczywistości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.