• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Zdrowiejących z Astmy
    KRS 0000122262

Towarzystwo zrzesza osoby chorujące na astmę oskrzelową, ich rodziny oraz lekarzy zaangażowanych w pomoc tej grupie osób.

Celem działania jest poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia astmy poprzez edukację pacjentów i lekarzy. Organizowane regularnie od wielu lat cykliczne szkolenia pacjentów (Szkoła dla Chorych na Astmę) promują zdrowy tryb życia, zaznajamiają z postępami w leczeniu astmy, jak również dają chorym podstawową wiedzę, w jaki sposób sami mogą zmodyfikować leczenie, by opanować zaostrzenie choroby. Ponadto, w sytuacjach nagłych pacjenci będący członkami Towarzystwa przez całą dobę mają możliwość telefonicznej konsultacji z lekarzem. Postępowanie takie pozwala zmniejszyć częstość poważnych zaostrzeń wymagających hospitalizacji, umożliwia chorym poradzenie sobie w sytuacjach, w których dostęp do pomocy medycznej z jakichś względów jest utrudniony (np. wjazd na wakacje).

Szkolenia i konferencje dla lekarzy organizowane przez TPChA ułatwiają poznanie najnowszych standardów terapii zgodnych z wytycznymi zagranicznych towarzystw naukowych, nowych leków oraz postępowania w szczególnych sytuacjach klinicznych (ciąża, dobór leków w zależności od choroby współistniejącej).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.