• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
    KRS 0000122345

Misja:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym;
- wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólna życie;
przekształcanie własnego bólu w gotowość niesienia pomocy innym;
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzimy ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze dla około 43 dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo oraz z wieloraką niepełnosprawnością w wieku 3 - 25 lat; Środowiskowy Dom Samopomocy dla 27 osób i Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 osób których celem jest zapewnienie osobom powyżej 18 roku życia możliwości aktywnego autentycznego i dającego zadowolenie życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym.
Prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.