• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Młyn Papiernia"
    KRS 0000122811

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
"Młyn Papiernia"
Ul. Borówkowa 10
71-034 Szczecin
Poland
Tel. (+48) 091 483 5947
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

Stowarzyszenie "Młyn Papiernia" jest polską organizacją zajmującą się ochroną dziedzictwa. Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez nieformalną grupę młodych architektów i pracowników naukowych związanych z sekcją młodzieżową PKN ICOMOS. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie, jednak działania terenowe obejmują cały obszar Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem doliny Płoni. Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Młynie Papierni w Barlinku oraz długoterminowy program rewaloryzacji założenia dworsko ogrodowego w Niepołcku. Działania Stowarzyszenia "Młyn Papiernia" koncentrują się przede wszystkim na historycznym krajobrazie kulturowym, stanowiącym najcenniejszy przejaw dziedzictwa lokalnego, zawierającym jego naturalne i kulturowe składniki.

Cele statutowe:
• propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
• sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
• rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku w celu realizacji zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.
Działania Stowarzyszenia obejmują:
• interdyscyplinarne badania związane z oceną stanu i ochroną dziedzictwa,
• techniczną dokumentację zabytków i krajobrazu,
• popularyzację wiedzy i edukację na rzecz ochrony dziedzictwa,
• aktywną opiekę nad zabytkami.
Główne programy edukacyjne:
• Letnia Szkoła Architektury i Ekologii Krajobrazu - doroczne warsztaty dla studentów architektury,
• Nauka w działaniu – warsztaty tradycyjnych technik budowlanych i rzemiosła przeznaczone dla profesjonalistów i amatorów,
• Otwarte programy edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Zespół Młyna Papierni stanowi zaplecze warsztatów, miejsce wystaw i imprez tematycznych oraz jest udostępniany do zwiedzania. Członkowie Stowarzyszenia, będący przede wszystkim praktykami, a nie teoretykami, są przekonani, że przyjęcie odpowiedzialności za dziedzictwo jest najbardziej efektywną metodą jego ochrony. "Młyn Papiernia" współpracuje z architektami, konserwatorami, konstruktorami, archeologami, dendrologami, geologami i wszelkimi innymi profesjonalistami mogącymi wspierać wspólny cel ochrony dziedzictwa. Równocześnie Stowarzyszenie podejmuje współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami rządowymi, szkołami i środowiskami akademickimi. 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.