• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
    KRS 0000123605

Misja:

- inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie stereotypom etnicznym i kulturowym, w szczególności poprzez szerzenie wiedzy o wieloetnicznym dziedzictwie polskiej kultury;
- dokumentowanie przejawów antysemityzmu, a także innych uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych, oraz zwracanie na nie społecznej uwagi władz publicznych, partii politycznych, środków masowego przekazu, pedagogów, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych, kulturalnych i innych organizacji pozarządowych;
- podejmowanie działań prawnych (w przypadkach naruszenia prawa w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia) oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacyjnego w tej dziedzinie;
- udzielanie wsparcia szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim podejmowanym na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.


Prowadzone działania:
Monitoring "mowy nienawiści" w różnych jej formach, ocena treści podręczników szkolnych, spotkania dyskusyjne oraz debaty publiczne, opracowywanie pakietów do zajęć dydaktycznych z młodzieżą i dziećmi przeciwdziałających ksenofobii, starania o ograniczenie broszur antysemickich, przeprowadzanie warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.