• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pokolenia
    KRS 0000125212

Misja:
Profesjonalnym działaniem wspieramy społeczeństwo obywatelskie poprzez kreowanie i wzmacnianie liderów młodzieżowych i regionalnych przekazując wiedzę, umiejętności, doświadczenia między pokoleniami, narodami, grupami etnicznymi, grupami nieformalnymi i organizacjami.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie:
1. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy;
2. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. upowszechniania idei samorządności i samorządu;
4. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki;
5. wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;
6. wspierania przedsiębiorczości;
7. przeciwdziałania bezrobociu;
8. zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
9. promowania i wspomagania edukacji;
10. rozwoju obszarów wiejskich.

Swoją działalność prowadzimy na ternie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów tczewskiego i nowodworskiego, koncentrując się na obszarach wiejskich i małych miastach.

Wspieramy:
- młodzież; poprzez programy grantowe (Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR) i stypendialne (Program AGRAFKA oraz Fundusz Stypendialny Fundacji Pokolenia), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek młodzieżowych wraz z opieką tutorską, Klub młodzieżowy "Włącznik" oraz Punkt Interwencji Młodzieżowej,
- grupy nieformalne; poprzez programy grantowe (Działaj Lokalnie, Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek społecznych, Centrum Organizacji Pozarządowych,
- organizacje pozarządowe; poprzez programy grantowe (Działaj Lokalnie, Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek organizacji, Centrum Organizacji Pozarządowych,
- wolontariat; poprzez biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej (Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie), szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek oraz organizacji i instytucji z nimi współpracujących, kampanie społeczno-informacyjne, Gale Wolontariatu, eventy w przestrzeni publicznej oraz pomoc w działaniach lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, lokalnymi liderami i liderkami, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi aktywnymi społecznościami obywatelskimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.