• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
    KRS 0000125740

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" powstała w 1991 roku. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia województwa dolnośląskiego (region legnicki) lecz coraz częściej zasięgiem swym obejmuje teren całej Polski.

Celem Fundacji jest:
-Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
-Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
-Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
-Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Cele statutowe są realizowane poprzez:
Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.
Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.