• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"
    KRS 0000126484

Misja
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego;
Wspieranie edukacji kulturalnej jako narzędzia rozwoju, kreatywności, terapii i łamania barier społecznych;
Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej;
Kultywowanie tradycji i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz upowszechnianie europejskich standardów zarządzania kulturą;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Popularyzowanie idei ekologicznego gospodarowania w środowisku;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów;
Organizowanie wystaw, działalność wydawniczą oraz organizację spektakli teatralnych;
Organizację form wypoczynku o profilu artystycznym dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu kursów doskonalących z zakresu rękodzieła artystycznego I technik plastycznych, których adresatami są plastycy, instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego, nauczyciele, terapeuci zajęciowi. Kursy w realizacji z następujących dziedzin rekodzieła: witraż, ceramika, batik, tkactwo tradycyjne, patchwork i aplikacje, tkactwo artystyczne,kwiaty z tkanin, zabawka miękka oraz makrama.Kursy mają zasięg ogólnopolski.Prowadzone są również warsztaty z zakresu terapii tańcem oraz technik teatralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.Kursy mają charakter ogólnopolski.
W roku 2006 Stoiwarzyszenie przystąpi do wdrażania projektu "Kultura lokalna dla zrównoważonego rozwoju". Celem głównym projektu jest:
- podniesienie poziomu usług szkoleniowych i zdolności operacyjnych Stowarzyszenia,
- wytyczenie nowych kierunków rozwoju organizacji,
- przygotowanie do partnerstwa publiczno-prywatnego i resortowego z instytucjami samorządu lokalnego pow.garwolińskiego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i wybranymi organizacjami o profilu ogólnopolskim, np. Polskim Forum Kultury Samorządowej oraz instytucjami budżetowymi działającymi w sferze kultury w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w dziedzinie działań społecznych - na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (np. bezrobotni, niepełnosprawni).
Główne działania projektu: opracowanie strategii, przygotowanie bazy merytorycznej i lokalowej do działań szkoleniowych, organizacja spotkań o profilu szkoleniowym inspirujących realizację projektów partnerskich.
Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w formie warsztatów, zielonych szkół, akcji plastycznych oraz programów z zakresu edukacji regionalnej skierowanych do szkół z miejscowości pow. garwolińskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.