• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"
    KRS 0000128165

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Określone cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokajanie wszelkich potrzeb osób, interesy których reprezentuje Stowarzyszenie. Dzieje się to w zakresie opieki, lecznictwa, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej osób niepełnosprawnych nie tylko skupionych w Stowarzyszeniu oraz członków ich rodzin.

Realizując określone cele Stowarzyszenie może w szczególności tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne jednostki na zasadach określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie, w celu realizacji swoich działań, samodzielnie lub we współdziałaniu z organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą społeczną może organizować akcje pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na gromadzeniu środków pieniężnych do zrealizowania priorytetowego zadania jakim jest prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Mimo tego pośredniczy i pomaga w zakupie lub przekazywaniu wózków inwalidzkich i innych środków pomocnych niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.