• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opieki nad Zwierzętami "Canis"
    KRS 0000128172

Misja
Propagowanie wśród społeczeństwa zasad zawartych w światowej deklaracji praw zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. Stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów. Zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Propagowanie praw, które zabraniaą? wykorzystywania zwierząt do przeprowadzania eksperymentów sprawiających im ból i cierpienie.
Propagowanie idei tworzenia azyli dla kotów - miejsc bezpiecznych do bytowania i dokarmiania kotów wolnożyjących w lokalnych społecznościach (na osiedlach). Rozwijanie idei tworzenia Ośrodków Adopcyjnych dla psów i kotów - w prywatnych domach i mieszkaniach wolontariuszy, w których zwierzęta przebywają czasowo do momentu adopcji (jedyny ratunek przed schroniskiem).
Szerzenie idei sterylizacji psów i kotów jako jedynej humanitarnej metody zapobiegania bezdomnosci zwierząt - rozszerzanie współpracy z lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie.

Prowadzone działania
Zapobieganie nadliczebności zwierząt poprzez przeprowadzanie sterylizacji. Pomoc materialna karmicielom w zakresie dokarmiania, leczenia i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Tworzenie azyli dla kotów wolnożyjacych. Adopcje kotów i psów, przebywajacych pod opieką Fundacji w Ośrodkach Adopcyjnych. Pomoc materialna schroniskom i przytuliskom dla psów i kotów. Udostępnianie możliwości sterylizacji swojego zwierzęcia osobom niezamożnym poprzez talony rabatowe (ok. 50% rabatu). Propagowanie Swiatowej Deklaracji Praw Zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.