• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni
    KRS 0000128554

Celem OSP jest:
1. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1)Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2)Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3)Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4)Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
4. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
5. Oprócz w/w celów OSP realizuje następujące cele na rzecz społeczności lokalnej:
1)Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2)Działalność charytatywna
3)Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4)Ochrony i promocji zdrowia.
5)Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6)Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7)Wypoczynek dzieci i młodzieży.
8)Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
9)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10)Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11)Turystyki i krajoznawstwa.
12)Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
13)Pomoc i organizacja wolontariatu.
14)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.