• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu"
    KRS 0000128582

Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
a) prowadzenie różnorodnych form pomocy dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, troski o ich rozwój intelektualny i emocjonalny, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych,
b) prowadzenie placówek: wsparcia dziennego i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, nauczaniem i tradycją działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego oraz w duchu pedagogiki ignacjańskiej. Zakres działania placówek określa stosowny regulamin.
c) organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjno-kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży,zajęć z profilaktyki uzależnień
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin,
e) podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
f) inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, np. prowadzenie hostelu dla nieletnich, pedagogika uliczna.

Prowadzone działania:
Świetlica "Anielisko" - placówka wsparcia dziennego, Dom "Anielisko" placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.