• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież
    KRS 0000128589

Misja
Wychowujemy młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieramy ich w odkrywaniu i realizowaniu własnych pasji dla dobra innych. Pomagamy dzieciom i młodzieży aktywnie i twórczo spędzać czas wolny w oparciu o system wychowawczy ks. Jana Bosko. Współtworzymy środowisko sprzyjające integralnemu rozwojowi naszych podopiecznych i ich rodzin.

Cele Saltromu:
Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną:
1) aktywnie wychodzić do młodych, a szczególnie:
- zaniedbanych wychowawczo,
- wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,
- zagrożonych moralnie,
- zagrożonych uzależnieniem i patologią społeczną,
- rodzinom i osobom młodym w trudnej sytuacji.
2) wspierać środowisko młodych poprzez:
- kształtowanie właściwych postaw religijno - moralnych, podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ochronę i promocję zdrowia oraz działalność ekologiczną,
- działalność edukacyjną, oświatową i wychowawczą, a także organizowanie szkoleń, prelekcji, zjazdów, odczytów, kursów itp.
- promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz poszukiwanie wraz z podopiecznymi drogi ich samorealizacji i rozwoju,
- promocję i organizację wolontariatu,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodami Europy i świata.

SALTROM czyli Salezjański Ruch Troski o Młodzież jest stowarzyszeniem prowadzonym przez pedagogów, wychowawców, Salezjanów i wolontariuszy. Naszym celem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Prowadzimy działalność: wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną, inspirowaną duchem miłości, dobroci, wrażliwości i otwartości św. Jana Bosko - przyjaciela i wielkiego wychowawcy młodzieży. W naszej pracy posługujemy się jego systemem uprzedzającym i staramy się wychowywać młodych ludzi na “dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”.
SALTROM powstał w 1981 r. z inicjatywy Salezjanów, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. Od 1992 r. zarejestrowany jako stowarzyszenie. W 1994 r. powstał Yacht Club Saltrom jako jedna z propozycji wychowawczych. W 2005 r. uzyskał status OPP - organizacji pożytku publicznego. Od 2007 r. w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą. W 2009 r. naszą pracę wyróżniono nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli 2009" dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii polityka społeczna.

Prowadzone działania
Tym, którzy przychodzą do nas oferujemy różnorodne formy rozwijania swoich zainteresowań, dobrego i radosnego spędzenia wolnego czasu. Staramy się ułatwić im nawiązywanie nowych kontaktów, przyjaźni, a co za tym idzie umożliwiamy lepsze poznanie siebie.
Nasza działalność
ŚWIAT DZIECKA
dzieci w wieku 6 - 13 lat, pn.-pt. w godz. 14.30-18.30
Świetlica dla dzieci, gdzie razem uczymy się, odrabiamy zadania domowe, ale także spędzamy czas wolny w sposób aktywny i twórczy. Organizujemy zajęcia: muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, taneczne i językowe. Raz w tygodniu spotykamy się na wspólnej Mszy Świętej i zajęciach programowych z psychologiem. Jeździmy wspólnie na wycieczki, spędzamy razem wakacje i ferie.
ORATORIUM PRZY RÓŻANEJ
młodzież w wieku 14 - 19 lat, pn.-pt. w godz. 15-20
W myśl wychowania salezjańskiego Oratorium jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje i prowadzi do wzrostu w wierze, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyją radośnie. Oratorium to miejsce, gdzie można odrobić lekcje, w miłej atmosferze spotkać się z rówieśnikami, skorzystać z internetu, zagrać w bilard, piłkarzyki, szachy, obejrzeć film. Organizujemy zajęcia z tańca nowoczesnego (Hip - Hop, Jazz); towarzyskiego (standardy, latynoamerykańskie), zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, siłownię) oraz zajęcia teatralne i muzyczne. Do dyspozycji mamy w pełni wyposażoną salkę muzyczną. Opiekę wychowawczą w Oratorium sprawują Salezjanie, wychowawcy i wolontariusze.
KOREPETYCJE ZA JEDEN UŚMIECH
Bezpłatne, indywidualne lekcje prowadzone przez wolontariuszy dla dzieci i młodzieży.
Korepetycje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do możliwości ucznia i korepetytora w specjalnie przygotowanej do nauki sali.
Jesteś uczniem - uzyskasz pomoc; masz czas - zostań korepetytorem.
YACHT CLUB SALTROM
młodzież, studenci, Msza Święta i spotkanie niedziela godz. 18.
Organizujemy spotkania żeglarskie, szkolenia, rejsy śródlądowe i morskie oraz „wakacje pod żaglami”. Naszym celem jest kształtowanie charakterów, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia w harmonii z naturą.
DOŻYWIANIE
dzieci, młodzieży i rodziny
Codzienny posiłek dla uczestników naszych świetlic. W ramach współpracy z Bankiem Żywności przekazujemy żywność potrzebującym.
PUNKT PORADNICTWA
dzieci, młodzieży i rodziny
Bezpłatny punkt poradnictwa i konsultacji psychologiczno - pedagogicznej, w którym można uzyskać wsparcie, pomoc oraz informacje, gdzie szukać kontaktu ze specjalistami z różnych dziedzin.
WOLONTARIAT PO GODZINACH
czwartki - spotkania dla wolontariuszy angażujących się w działalność Saltromu
W każdy czwartek miesiąca inna propozycja: spotkania imieninowe wolontariuszy, Msza Święta i śpiewo-granie, zajęcia tematyczne, integracja. Wolontariusze to osoby, które poprzez działanie wprowadzają w życie własne aktywności lub uczestniczą w realizowanych przez nas projektach. Wolontariusze działają jako:
- wychowawca w świetlicy Świat Dziecka
- wychowawca w świetlicy Oratorium przy Różanej dla młodzieży
- wychowawca, żeglarz, trener w czasie obozów letnich i zimowych
- korepetytor w programie "Korepetycje za jeden uśmiech"
- realizator własnych pomysłów na rzecz dzieci i młodzieży
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
wolontariusze w wieku 18 - 30 lat
Jesteśmy akredytowaną organizacją wysyłającą wolontariuszy z Polski do krajów Unii Europejskiej i innych krajów partnerskich. Współpracując z organizacjami goszczącymi m.in. z Anglii, Turcji, Portugalii, Izraela, realizujemy misję Wolontariatu Europejskiego, którą jest: "współpraca organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej". Tematyka proponowanych projektów jest bardzo różnorodna. Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów. www.youth.org.pl
PRAKTYKI STUDENCKIE
Dla zainteresowanych studentów możliwość odbycia praktyk w ramach świetlic lub na wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez Saltrom. We współpracy z uczelniami krakowskimi realizujemy także prelekcje dla grup.
KURSY
Organizujemy kurs wychowawcy kolonijnego, kurs kierownika kolonii oraz kurs na stopień żeglarza jachtowego. Uczestnicy kursów mają możliwość wyjazdu w charakterze wychowawcy na organizowane przez nas kolonie i obozy.
SALEZJAŃSKIE LATO „Wakacje z Saltromem”
to liczne propozycje przeżywania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w duchu ks. Bosko. Promujemy radość, aktywny i twórczy wypoczynek, uczestnictwo w codziennych modlitwach i Mszy Świętej. Organizujemy kolonie nad morzem i w górach, obozy sportowe, żeglarskie oraz bezpłatne półkolonie w mieście.
SALEZJAŃSKA ZIMA
Organizujemy wspólny zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzież na obozach narciarskich, sportowych oraz bezpłatnych półkoloniach w mieście.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.