• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
    KRS 0000128910

Misja:
Prowadzenie działań prewencyjno-interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Propagowanie zdrowego stylu życia. Prowadzenie edukacji ekologicznej. Kształcenie członków Stowarzyszenia w dziedzinie sozologii, ekologii i podstaw weterynarii. Kultywowanie polskich tradycji kawaleryjskich, a w szczególności 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia z końmi z elementami "hipoterapii" dla dzieci upośledzonych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z rodzin patologicznych.

Prowadzone działania:
W okresie letnim pełnienie straży w Roztoczańskim Parku Narodowym, a w okresie zimowym na terenie Czerniejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, polegającej na całodniowych patrolach konnych na terenie parku. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji dóbr leśnych, kłusownictwu, dzikiej turystyce. Prowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, pogadanek w szkołach, zajęć w terenie z końmi, jednodniowych rajdów, kuligów i ognisk. Organizowanie dla dzieci specjalnej troski zajęć hipoterapii, całodniowego pobytu z końmi: jazda wierzchem, kuligi, ogniska wycieczki, wycieczki do lasu. Udział w obchodach Dni Ziemi i akcjach Sprzątania Świata, m.in. poprzez lokalizację i likwidację wysypisk śmieci znajdujących się na obszarze działania RKSOP, oraz w obchodach świąt państwowych jako szwadron kawalerii. Organizowanie zawodów hippicznych, szkoleń w posługiwaniu się białą bronią itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.