• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
    KRS 0000129924

Naszą misją jest:
1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
3. rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
4. współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji.

Nasze cele realizujemy poprzez wspomaganie osób potrzebujących (osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów z trudną sytuacją materialną, osób ubogich). Realizujemy także projekty (w tym europejskie) edukacyjne, z których korzystają dzieci różnych wyznań. Wspomagamy wydawanie pozycji i czasopism przybliżających wiarę i kulturę prawosławną. Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki edukacyjne (Zespół Szkół w Białymstoku - www.szkolacim.pl oraz Niepubliczne Przedszkole w Bielsku Podlaskim www.prawoslawneprzedszkole.pl).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.