• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego, Członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE
    KRS 0000130031

Misja
Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz wyrównywanie startu dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:
- upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem,
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami przemocy, patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowywujących dzieci.

Prowadzone działania
Pedagog rodzinny w systemie środowiskowej opieki nad dzieckiem - odbiorcy: rodzice wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych TPD i pedagodzy rodzinni.
Wychowawca podwórkowy w systemie pracy środowiskowej - odbiorcy: dzieci i młodzież z terenu Warszawy i 15 powiatów woj. mazowieckiego.
Program pomocy postpenitencjarnej "Tęcza" dla wychowanków ognisk - odbiorcy: rodzice i wychowankowie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD.
Szkolenia interdyscyplinarne - odbiorcy: pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy szkolni i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.