• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
    KRS 0000130105

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek , których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji,
- zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazanie Szpitalowi , CPR,
- prowadzenie Szkoły Rodzenia,
- wdrożono program "Pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku".

Nawiązano w tym celu kontakt z Centrum Krwiodastwa w Katowicach prowadzącym badania identyfikujące kandydatów dla Poltransplantu, a następnie również z DKMS Polska. Zaprezentowano problem w mediach (GZC,Wiadomości Ratuszowe, w oddzielnej stronie internetowej oraz gazetki gminne),zwrócono się z apelem o poparcie dla akcji do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich w powiecie cieszyńskim zaopatrzono wszystkie poradnie lekarza rodzinnego w powiecie w materiały informacyjne oraz w zestawy potrzebne dla rejestracji kandydata. Pozyskano wykładowców Wolontariuszy wśród wykładowców Uczelni i Szkół. Zwrócono się z akcją do młodzieży i w tym celu przeprowadzane są pogadanki we wszystkich klasach maturalnych powiatu 2011 / 2012.
- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.