• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie
    KRS 0000130279

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1) utrzymywanie więzi koleżeńskiej z członkami Stowarzyszenia,
2) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie w zakresie jego potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, inwestycyjnych, rozwojowych, itp.,
3) działalność wspierająca w odniesieniu do najzdolniejszych uczniów i młodych wychowanków,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach na terenie Józefowa i Zamojszczyzny.

Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:
1) utrzymywanie kontaktów ze Szkołą,
2) inicjowanie i organizowanie funduszów na sponsorowanie potrzeb Szkoły,
3) fundowanie stypendiów dla wyróżniających się, najzdolniejszych, niezamożnych uczniów,
4) inicjowanie prac zmierzających do powstania monografii Szkoły,
5) pomoc w opracowaniu perspektywicznych projektów rozwoju Szkoły,
6) pomoc w rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań młodzieży,
7) upamiętnianie historii Szkoły i regionu,
8) udział w realizacji projektów ekologicznych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,
9) rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży na rzecz integracji europejskiej,
10) inne akcje i działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Prowadzone działania:
1) Organizowanie corocznie na Roztoczu Rajdu im. Prof. Józefa Jóźwiaka (wrzesień).
2) Starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych Gminy i Miasta Józefów budowy sali gimnastycznej przy Liceum oraz modernizacji szkolnego schroniska wycieczkowego.
3) Polsko-ukraińska wymiana młodzieży.
4) Konkurs fotograficzny "Skrawek ziemi pod moim niebem".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.