• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny
    KRS 0000131323

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym działającym od 1919 roku na rzecz dzieci i prowadzącym działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną.
TPD posiada osobowość prawną i własny statut.
TPD współpracuje z organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Cele i środki działania TPD:
- czuwa nad przestrzeganiem praw dzieci
- udziela rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
- organizuje pomoc i opiekę nad dziećmi z rodzin biednych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, oraz zagrożonych patologią społeczną
- rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych
- podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia przed negatywnym skutkami zagrożeń ekologicznych
- organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego oraz rehabilitacyjno-lecznicze
- współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowyni, społecznymi, środkami masowego przekazu, placówkami opiekuńczymi i wychowawczymi.

Zajmujemy się organizacją:
- wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
- kolonii zdrowotnych
- półkolonii i zimowisk
- wczasów rehabilitacyjnych
- obozów biwakowych
- imprez cyklicznych jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, turnieje i konkursy, szkolenia i egzaminy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (karta rowerowa), turnieje sportowe, olimpiady lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.