• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie
    KRS 0000131441

Misja
Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju. Likwidowanie barier psychologiczno-społecznych. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku leczenia oraz funkcjonowania w społwczeństwie. Reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Prowadzone działania
Organizowanie spotkań, udzielanie pomocy lekarskiej osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz bezpłatnego transportu. Rozprowadzanie lektury fachowej, czasopism, broszur, udzielanie informacji.
Towarzystwo zakłada sobie jako jeden z najważniejszych celów, by chorzy jak najaktywniej uczestniczyli w życiu społecznym poza domem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.