• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000131549

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe:
1. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w tym finansowanych ze środków publicznych.
2. Organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do działalności Towarzystwa.
4. Prowadzi działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą, w tym:
a. edukację artystyczną;
b. proekologiczną;
c. wydawniczą;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5. Organizuje pomoc społeczną, w tym:
a. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. Działalność diagnostyczną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej;
c. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wyrównywanie ich szans w społeczeństwie,
d. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w celu przeciwdziałania izolacji społecznej;
e. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
f. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania.
7. Organizuje działania mające na celu propagowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym:
a. Rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej;
b. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
c. Prowadzenie galerii, organizowanie wystaw.
8. Propaguje ochronę i promocję zdrowia, w tym:
a. Szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
b. Działalność w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień;
c. Różnorodne metody terapeutyczne.
9. Rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych. 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.