• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
    KRS 0000131602

Cele:
a) promocja zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego i ich zapobieganiem w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy,
b) edukacja społeczeństwa w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych,
c) współpraca z mediami w zakresie promowania właściwego stylu życia i odżywiania, służącego profilaktyce chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
d) udział w działaniach profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w populacji polskiej,
e) budowa programu profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w oparciu o zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i wytyczne WHO,
f) promowanie wdrażania nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych służących wczesnemu wykryciu i leczeniu zmian nowotworowych,
g) podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne,
h) aktywność naukowa wyrażająca się:
- badaniami klinicznymi prowadzonymi przez członków Towarzystwa,
- organizacją konferencji i zjazdów naukowych,
- współpracą z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z
profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
- wydawaniem czasopism, monografii i wydawnictw związanych z tematyką zainteresowań
Towarzystwa,
- tworzeniem funduszu stypendialnego dla młodych pracowników naukowych z dziedziny chorób przewodu pokarmowego.
d) współpraca z przemysłem farmaceutycznym i firmami produkującymi sprzęt endoskopowy i do badań obrazowych, w celu prowadzenia badań przesiewowych i nadzoru w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Prowadzone działania
Działalność naukowa
Ważnym zadaniem Towarzystwa było organizowanie zebrań naukowo - szkoleniowych, obejmujących jego lekarzy różnych specjalności.
Od roku 2002 OŁ PTPCNPP zorganizowało 7 spotkań naukowo-szkoleniowych dla lekarz POZ, internistów, chirurgów i gastroenterologów, w tym jedno z udziałem jednego z najlepszych patologów gastroenterologicznych w Europie, Michaela Vietha z Magdeburga.
PTPCNPP wydatnie przyczyniło się do wybrania Łodzi na miejsce zorganizowania Europejskiego Klubu Trzustkowego w roku 2008, gdzie Łódź wygrała rywalizację z Atenami i Pragą. Było to możliwe - między innymi - dzięki wydelegowaniu przez PTPCNPP na spotkanie tego stowarzyszenia do Padwy w czerwcu 2004 licznej delegacji polskich naukowców. Przedstawili oni liczne, budzące znaczne zainteresowanie uczestników konferencji prace i nadali ton całemu spotkaniu.
Zorganizowaliśmy w Łodzi w dniach 22-23.kwietnia 2005 III Krajową Konferencję Adeptów Fizjologii n.t. "Funkcja przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie". Było to prestiżowe ogólnopolskie spotkanie młodych naukowców i lekarzy z zaproszonymi autorytetami naukowymi w dziedzinie biologii i medycyny. Spotkanie to służyło dalszemu promowaniu wiedzy o przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, zwłaszcza nowotworowych wśród młodych badaczy.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
Uczestniczymy jako wykładowcy w kursach szkolenia podyplomowego, z zakresu chorób przewodu pokarmowego, dla specjalizujących się i specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prowadzimy ponadto zajęcia dla lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej.
PTPCNPP zorganizowało szkolenia endoskopowe dla lekarzy z całej Polski, które trwały od października 2002 do grudnia 2003.
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego w Łodzi przy realizacji swoich celów statutowych współpracuje z licznymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia: Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, Ewopharma, Bonne Sante, Altana Pharma.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.