• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile
    KRS 0000132216

Misja
Celem Collegium jest pomoc wybitnym polskim studentom, stworzenie nowej jakości w edukacji akademickiej w Polsce - aby w przyszłości najzdolniejsi swoje umiejętności wykorzystali dla dobra społeczeństwa.

Prowadzone działania
Podstawą studiów w Collegium jest współpraca oparta na zasadzie "mistrz - uczeń": każdy student zajmuje się wybraną dziedziną nauk humanistycznych i społecznych pod opieką tutora. Tutorial umożliwia studentom kontakt z wybitnymi naukowcami z Polski i zagranicy. Wynikiem badań i indywidualnych konsultacji są prace naukowe i publikacje studentów.

Najważniejsze spośród prowadzonych w tej chwili przez Collegium programów to:
1. Seminaria - organizowane przez studenta i tutora, są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W ten sposób rezultaty pracy naszych studentów są prezentowane publicznie.
2. Biblioteka - celem jest gromadzenie pozycji, do których w Polsce dostęp jest szczególnie utrudniony.
3. Szkoły Letnie - blok warsztatów wprowadzających w zasady samodzielnej pracy badawczej dla maturzystów z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Oznacza to dzielenie się studentów Collegium wiedzą zdobywaną w ramach indywidualnych studiów i badań w Collegium z młodzieżą z Funduszu. Dzięki temu podopieczni Funduszu stawiają pierwsze kroki w życiu studencko-naukowym, studenci Collegium mogą zaś zdobywać pierwsze doświadczenia dydaktyczne i rozwijać umiejętności pedagogiczne.
4. Pierwszy Tutor - program adresowany do uczniów szkół średnich, w szczególności do podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, ale także do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom możliwości regularnej i systematycznej pracy pod okiem studentów Collegium, możliwości dojrzałego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.

Co roku przyjmujemy dwadzieścioro z najlepszych polskich studentów. Temat studiów w Collegium stanowią najczęściej nauki humanistyczne i społeczne. Stypendystą Collegium może zostać każdy zainteresowany nimi student dowolnego kierunku i dowolnej uczelni. O przyjęcie do Collegium można ubiegać się po ukończeniu I lub II roku studiów. Rekrutacja składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na przesłaniu do Collegium wypełnionego kwestionariusza. Na jego podstawie chętni dopuszczani są do części ustnej - rozmowy z komisją egzaminacyjną na wybrane wcześniej tematy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.