• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Domy Wspólnoty Chleb Życia
    KRS 0000132424

Misja:
Działania przeciw marginalizacji najuboższych poprzez przełamywanie barier edukacyjnych na wsi - fundusz stypendialny, programy edukacyjne oraz walka z bezrobociem na wsi - szkolenia i tworzenie miejsc pracy. Propagowanie idei ekonomii solidarnej.

1. Działalność wspierająca edukację i wychowanie, a także organizowanie wypoczynku dla ubogich dzieci i młodzieży
2. Działalność charytatywno-opiekuńcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
4. Pomoc osobom bezdomnym.
5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
6. Działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i bezrobociem, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
8. Działalność na rzecz dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zwierząt i ekologii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.