• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"
    KRS 0000132887

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje osoby z niepełnosprawnością.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalność charytatywna,
5) promocja i organizacja wolontariatu.

Do głównych działań na rzecz tych osób podjętych przez Stowarzyszenie w 2013 r. należały:
1) Prowadzenie zajęć na świetlicy:
a) integracyjnych (I - IV, X - XII) ,
b) z przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (V - VI),
c) z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego (X - XII)
2) Wyjazdy turystyczne:
a) Ratowo - sanktuarium św. Antoniego (11 V),
b) dwudniowa wycieczka do: Gdyni, Sopotu i Gdańska (26 i 27 VI),
c) wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy do Gietrzwałdu i Olsztyna (23 VII),
d) wyjazd do Warszawy na "Galę Integracji" z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (28 XI).
3) Bal przebierańców (26 I).
4) Przeprowadzenie rekolekcji o Triduum Paschalnym (23 III).
5) Loteria fantowa w parku miejskim w ramach odpustu parafialnego (26 V).
6) Udział w Festynie Aktywnych Organizacji w ramach Dni Mławy (14 VII).
7) Spotkanie opłatkowe (10 XII).
8) Stowarzyszenie, mając na względzie osoby w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie, w celu pozyskiwanie żywności dla tych osób. Z tej formy pomocy skorzystały 22 osób, w tym 11 dzieci, otrzymując nieodpłatnie żywność raz w miesiącu (I - XII).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.