• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców
    KRS 0000133194

PFSSK realizuje założone cele poprzez:
1. Organizowanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków.
2. Zapewnienia pomocy prawnej i w miarę możliwości materialnego wsparcia.
3. Organizowanie spotkań, kursów, narad szkoleniowych i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy, techniki motoryzacyjnej i innych pokrewnych zagadnień,
4. Organizowanie dla swoich członków punktów szkoleniowych oraz pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
5. Wydawanie materiałów reklamowych, pism, biuletynów, książek, itp. o tematyce związanej z przepisami prawa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego, techniką motoryzacyjną, kształceniem i egzaminowaniem kierowców.
6. Pozyskiwanie funduszy od stowarzyszeń, członków wspierających i różnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu motoryzacyjnego, dealerów i organizacji ubezpieczeniowych, tworząc centralny fundusz.
7. Reprezentowanie członków PFSSK w negocjacjach i w zawieraniu zbiorowych umów z władzami Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Prowadzenie różnego rodzaju aukcji, konkursów itp. o tematyce związanej z problematyką zawartą w nin. Statucie.
9. Prowadzenie informacji technicznej i prawnej dla swoich członków.
10. Prowadzenie rzeczoznawstwa w zakresie techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego,
11. Wymiany doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą.
12. Współdziałanie z organami państwowej administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla w zakresie tworzenia i realizowania „Prawa o ruchu drogowym”.
13. Współpracę z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.
14. Współpracę z innymi organizacjami, fundacjami będącymi w strukturze pozarządowej.
15. Publiczne wyrażanie opinii w sprawach określonych w nin. Statucie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.