• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Na Rzecz Zdrowa Szkoła" pod hasłem: "My z Trójkąta Śmierci Też Chcemy Zdrowo Żyć"
    KRS 0000133416

Celem Fundacji jest udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach, a w szczególności udzielanie pomocy:
a. W rozbudowie, modernizacji, konserwacji obiektu szkolnego
b. W wyposażeniu szkoły w środki dydaktyczne i pomoce naukowe
c. W dokształcaniu nauczycieli, rodziców i uczniów zgodnie z potrzebami szkoły i regionu
d. W krajowych i zagranicznych wyjazdach dzieci i młodzieży
e. Poprzez dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego dzieciom i młodzieży
f. Poprzez dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego dzieciom i młodzieży pochodzących z rodzin wymagających stałej opieki
g. W organizowaniu wyjazdów śródrocznych dla wszystkich klas.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.