• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"
    KRS 0000133612

Misja
a) aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych,
b) działalność wydawniczo - propagatorska,
c) edukacja ekologiczna,
d) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących.
e) wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi).
f) hodowla zwierząt gatunków chronionych.

Prowadzone działania
a) wspieranie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
b) prowadzenie hodowli i reintrodukcji zwierząt gatunków chronionych,
c) monitoring w środowisku naturalnym oraz wspomaganie rozwoju dzikich populacji,
d) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia,
e) ochrona miejsc przebywania i rozrodu zwierząt gatunków chronionych,
f) rehabilitacja zwierząt gatunków chronionych,
g) udział w sympozjach i konferencjach,
h) szkolenie członków stowarzyszenia oraz współpracowników,
i) inicjowanie, finansowanie i współfinansowanie badań naukowych,
j) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, sympozjów, wypraw naukowych i szkoleniowych oraz innych imprez,
k) prowadzenie działalności wydawniczej,
l) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą,
m) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia, n) opiniowanie projektów które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia,
o) powoływanie fundacji,
p) prowadzenie hodowli ptaków drapieżnych przeznaczonych do celów sokolniczych,
q) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego sokolnictwa i ochrony dzikich zwierząt,
r) inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.