• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katowicki Klub Jeździecki
    KRS 0000134651

Celem statutowej działalności klubu jest działalność w zakresie:
1. Oświaty i kultury
2. Ochrony Środowiska
3. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej
4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
5. Wychowania, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Celami jest również sfera zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
1. Ochrony i promocji zdrowia
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
4. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.