• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Sercu z Pomocą"
    KRS 0000135017

Misja
Działania na rzecz poprawy diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Niesienie pomocy chorym na choroby układu krążenia.

Prowadzone działania
Współdziałanie z organami administracji państwowej, organizacjami samorządowymi i innymi.
Dokonywanie zakupu aparatury medycznej i dydaktycznej.
Współudział w organizowaniu zjazdów, konferencji, sympozjów i szkoleń na temat problemów kardiologicznych w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.
Fundowanie stypendiów naukowych, sponsorowanie wyjazdów szkoleniowych i przyznawanie nagród.
Wydawanie artykułów popularnonaukowych w prasie lokalnej.
Prowadzenie poradnictwa medycznego dla osób chorych na temat profilaktyki i leczeniu chorób układu krążenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.