• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka
    KRS 0000135261

"Nikt nie rodzi się tylko dla siebie"

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka powyższe słowa przyjęła za swoje motto wierząc, że powinnością każdego człowieka jest działanie na rzecz innych.

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i nieprzerwanie od 1989 roku działa na rzecz Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych na zakup najnowocześniejszej aparatury i sprzętu medycznego oraz stwarzanie warunków rozwoju naukowego kadry medycznej w oparciu o najlepsze światowe wzorce i najnowsze badania. Działania Fundacji pomagają Instytutowi utrzymywać wysoki poziom usług.

Cele statutowe:
1. Celem Fundacji jest pomoc dzieciom chorym, znajdującym się pod opieką i na leczeniu w IPCZD, działalność na rzecz wyposażenia IPCZD w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy IPCZD.
2. Fundacja w swojej działalności kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami humanitaryzmu.
3. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w następującym przedmiocie:
1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD.
2. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
3. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w następującym przedmiocie:
1. Organizowanie szkoleń i wykładów.
2. Ochrona i promocja zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.